తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 9 October 2017

దున్నపాలు పిండ దుత్తదెమ్ము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 07 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దున్నపాలు పిండ దుత్తదెమ్ము.


ఆ.వె.
ఆటలేన నీకు నన్నివేళలయందు 
చెవిని బెట్టవేళ చెప్పుమాట 
వేచియుంటినేను వినుమురా గాడిద! 
దున్న! పాలుపిండ దుత్తదెమ్ము.

No comments: