తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 5 May 2017

తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దానేడ్చె నయో.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దానేడ్చె నయో.


కందము: 
జనులకు మందును బోసెను
ఘనముగనే డబ్బుబంచె కట్టలుగనెల 
క్షనులో, చివరకు నొకనూ 
తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో.

No comments: