తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 4 May 2017

పడతి నాతిని పెండ్లాడ వలెను వలచి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పడతి నాతిని పెండ్లాడ వలెను వలచి.


తేటగీతి: 
ఈడువచ్చిన యువకుడు వీడులోన 
తిరుగకుండగ నాబోతు తీరుగాను 
సంప్రదాయమ్ము నిలబెట్టు సఖిని,సుదతి 
పడతి, నాతిని పెండ్లాడ వలెను వలచి.

No comments: