తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 18 May 2017

పాలిమ్మని సుతుని భర్త పాలికి బంపెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పాలిమ్మని సుతుని భర్త పాలికి బంపెన్.


కందము: 
మేలుగ నీరే పారగ 
కాలువనేతీయ తండ్రి గబగబ వెడలెన్
వీలగు వస్తువులివి గున 
పాలిమ్మని సుతుని భర్త పాలికి బంపెన్.
Post a Comment