తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 17 May 2017

విదియ నేడు వచ్చె విజయ దశమి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - విదియ నేడు వచ్చె విజయ దశమి.


తొమ్మిదవరోజు ఊరికి వెళ్తానంటున్న కూతురుతో తల్లి. 

ఆటవెలది: 
వినుమ వెడల రాదు వెనుక వచ్చిన యూరు
తొమ్మిదవదినమ్ము తొందరేల 
నేనుచెప్పుచుంటి, నీవువచ్చినరోజు 
విదియ,నేడు వచ్చె విజయ దశమి. 

No comments: