తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 6 April 2017

సీతా రామునికిఁ గీడుఁ జేయం దగునే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సీతా రామునికిఁ గీడుఁ జేయం దగునే


కందము: 
నీతియె కాదిక వెడలకు 
ప్రీతిగ రేరాజు నిన్ను పిలువగ "కలువన్"
నీతప్పునిక తెలియుమో
సీ! తారా! మునికిఁ గీడుఁ జేయం దగునే?

No comments: