తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 21 April 2017

శివ, హర, భవ, రుద్ర - తో శ్రీకృష్ణుని స్తుతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
దత్తపది - శివ, హర, భవ, రుద్ర - తో శ్రీకృష్ణుని స్తుతి
తేటగీతి: 
పూర్ణ శశివదనా కృష్ణ! పుణ్య చరిత! 
కనులనే కారు ద్రవముగా కరుణ నీకు
అహరహమ్మును నీకునే నంజలింతు 
విభవమందగ జేయుమా వెన్నదొంగ.  
Post a Comment