తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 20 April 2017

నీరు చాలక దీపము లారిపోయె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - నీరు చాలక దీపము లారిపోయె. తేటగీతి: 
మిరపపైరున బెట్టెగా మించి లక్ష 
రైతు కష్టించి పనిజేసె రాత్రి పగలు 
ఎన్ని మందులగొట్టిన నేమి, యెండె 
నీరు చాలక, దీపము లారిపోయె.
Post a Comment