తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 20 March 2017

కనికరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - కనికరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్. కందము: 
వనితలు మృదుస్వభావులు 
పనిమంతులు కరుణ నిండు పడతులు, సిరులౌ
వినుమా నరుడా! యందుల 
కని,  కరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్. 
Post a Comment