తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 11 August 2016

తెలుగు భోజనం

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  11 - 04 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
వర్ణ (న) చిత్రం - తెలుగు భోజనం  

తేటగీతి: 
అన్నమందున కూరలు నావకాయ 
చారు పప్పును గూడెగా చాలుచాలు  
తెలుగు భోజనమిది గాదె తెలియగాను 
పెరుగు జేర్చిన తిను కోర్కె పెరుగునయ్య. 

No comments: