తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 5 June 2016

మగని దూల నాడి మాన్య యయ్యె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  18 - 12 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మగని దూల నాడి మాన్య యయ్యె. ఆటవెలది: 
మగడు వనములందు మసలుచుండును, వాని 
వదల నిన్నుజేతు పట్టమహిషి 
రావె యనెడు మూర్ఖ రావణు, రాము భా 
మ, గని దూల నాడి మాన్య యయ్యె. 

No comments: