తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 19 June 2016

న్యస్తాక్షరి - అంశం- గాలిపటము,

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  16 - 01 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.న్యస్తాక్షరి - అంశం- గాలిపటము, ఛందస్సు- ఉత్పలమాల
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘గా’
రెండవపాదం ఐదవ అక్షరం ‘లి’
మూడవపాదం పదకొండవ అక్షరం ‘ప’
నాల్గవపాదం పదునాఱవ అక్షరం ‘టం’ఉత్పలమాల: 
గాలిపటమ్ము జేయుటకు కాగితమెంతయు కత్తిరించియున్
వాలుగ తేలియాడగను వాలము కొంతను జేర్చి దారమున్
చాలిననుండ దూర్చి నొక చాపము వోలెను రెండున్ పుల్లలన్
వీలుగవంచి కట్టవలె పేనిన సూత్రమటంచు మధ్యనన్.

No comments: