తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 8 May 2016

పుల్లైసు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  11 - 11 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - పుల్లైసు 
కందము: 
ఇల్లిదె పాలను చక్కెర 
మెల్లగ మరికొంత జేర్చి మెచ్చెడు రంగున్ 
జల్లుచు ఫ్రీజింగ్ జేసిన 
పుల్లను మరి గ్రుచ్చనైసు ఫ్రూటగు గదరా ! 

కందము: 
పిల్లలకిష్టము తినగా 
మెల్లగ మరి పెద్దవారు మెచ్చుచు దినుగా 
చల్లని ఐస్ ఫ్రూట్ నోటను 
పుల్లను చేబట్టి చీక పులకింతలెగా !

No comments: