తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 10 May 2016

శీతాఫలము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  12 - 11 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - శీతాఫలము. 
కందము: 
శీతాకాలమ్మందున 
శీతాఫలమందివచ్చు చేతికి మనకే 
ప్రీతిగ తినుడీ దీనిని 
మీతోడుత నున్నవార్కి మెచ్చగ నిడుడీ.


కందము: 
పచ్చని రూపము, పైనను 
గిచ్చిన విధముండు లోన గింజలు నలుపే 
మెచ్చెడు గుజ్జే తెలుపుగ 
వచ్చెను శీతాఫలమ్ము బాగుగ తినుడీ. 

No comments: