తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 22 February 2016

ఆంధ్ర కే సరి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 08 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - ఆంధ్ర కే సరి. 
తేటగీతి: 

తెల్లవారల పొగరేమొ తెల్లబోవ 
తెలుగు ' వాడి ' ని జూపిన తెలుగు వాడ 
గుండు కెదురుగ నిలిచిన గుండె నీది 
ఆంధ్ర కేసరి జేజేలనందుకొమ్మ.

No comments: