తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 4 August 2015

యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 01 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్
కందము:
యమకష్టము మీదకు సమ
యములేకను వచ్చి వాల, హతవిధి యనుచున్
యమహాయిని గూర్పెడు సా
యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్. 

No comments: