తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 3 August 2015

కోట్లు దినుట నేర్చె కుక్కుటములు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 01 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - కోట్లు దినుట నేర్చె కుక్కుటములు
ఆటవెలది:
కోళ్ళ బెంచు వాని కొడుకు దినుచు ' నోట్సు ' (oats
)
వాటికిచ్చు కొన్ని వైనముగను
రోజు రోజున కవి రుచి మరిగి వదల
' కోట్లు ' దినుట నేర్చె కుక్కుటములు

No comments: