తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 5 February 2015

పెండ్ల మయ్యెను బార్వతి విష్ణువునకు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 07 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పెండ్ల మయ్యెను బార్వతి విష్ణువునకు

తేటగీతి:
ఆ త్రిమూర్తుల జంటల నరసి జూడ
వాణి పెండ్లాము నలువకు, పశుపతికిని
పెండ్ల మయ్యెను బార్వతి, విష్ణువునకు
పెండ్లమాయెనుగా లక్ష్మి వేడుకలర.

No comments: