తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 26 February 2015

కరతాళధ్వనులు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 07 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - కరతాళధ్వనులు. 


కందము:
కరతాళ ధ్వని లేకను
మరి కళ రాణించదయ్య మన చప్పట్లే
మరిమరి యింధనమగు కళ
సరిసరి పెంపొంద, ధనము సరి రాదన్నా !

No comments: