తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 1 April 2014

మగవారికి పసుపు కుంకుమల నిడుట తగున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 11 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - మగ వారికి పసుపు కుంకుమల నిడుట తగున్.కందము:
మగడున్న మగువ లందరు
సిగలోపల పూలు దురిమి చెలువము మీరున్
తగు వారు, సోదరులు  ప్రే
మగ వారికి పసుపు కుంకుమల నిడుట తగున్. 

No comments: