తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 31 March 2014

జయహే ! హేజయ !

జయ నామ నూతన తెలుగు వత్సర శుభాకాంక్షలు


 
కందము:
జయ ! రా !  స్వాగతమమ్మా
జయ రావము బల్కుచుండె సరి కోయిలలే
జయహే ! హేజయ ! జయ ! జయ !    
జయమగు నిన్ దల్చు వారి సత్కార్యములే. 

No comments: