తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 7 January 2014

అలుగకు బాపూ !

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 10 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - అలుగకు బాపూ !


 

 
కందము:
కొల్లాయి, కర్ర తోడనె
తెల్లోరిని వెడల గొట్టి తెచ్చిన స్వేచ్చన్
తెల్లారగ జేతురెయని
నల్లోరిని జూడనిటుల నలుకా  బాపూ !  

No comments: