తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 23 January 2014

పగుళు లిచ్చె నాదు బ్రతుకు పొలము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 10 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - పగుళు లిచ్చె నాదు బ్రతుకు పొలము


 

 
ఆటవెలది:
చుక్క నీరు లేక ' చిక్కితి' విధిచేత
నాట లేదు నాటు నాటినుండి
నాటె గునప మొకటి నాగుండె దేవుడు
పగుళు లిచ్చె నాదు బ్రతుకు పొలము

No comments: