తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 4 September 2013

త్యాగరాజు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24-7-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - త్యాగరాజు

కందము:
శ్రీరాముని పై కృతులనె 

రూఢిగ సకల జనులు నౌరా యనగా
పేరొందగ రచియించిన
శ్రీ రాజా త్యాగయార్య చేతును ప్రణతుల్! 

No comments: