తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 2 September 2013

ఆంగ్ల భాష యుండ నాంధ్ర మేల

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21-7-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ఆంగ్ల భాష యుండ నాంధ్ర మేల

ఆటవెలది:
రాయలనియె నాడు రమ్యముగా తాను
దేశ భాష లందు తెలుగు లెస్స
ఆంగ్ల భాష యుండ నాంధ్ర మేల?ను నేడు
దేశ భాష లందు తెలుగు ' లెస్సు ' .

No comments: