తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 10 September 2013

కాకరపూ పూచి నిమ్మకాయలు కాచెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26-7-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - కాకరపూ పూచి  నిమ్మకాయలు కాచెన్.
కాకర పాదులు బాగా పెరుగుటకు దిష్టి సోకకుండా కట్టిన నిమ్మకాయలు కాచినవని(రక్షించాయని) నా భావం.
కందము:
సోకక జేయగ దిష్టిని
కాకర పాదులకు నిమ్మకాయలు కడితిన్
ఆ కారణమున పెరిగెను 
కాకరపూ పూచి, నిమ్మకాయలు కాచెన్.

No comments: