తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 21 July 2013

జాలమే యవరోధమ్ము సాధకులకు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18-06-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - జాలమే యవరోధమ్ము సాధకులకు.
తేటగీతి:
నేర్పు విషయము లీ ' నెట్టు ' నేర్పుగాను
చాల యువతకు ' కెరియరు ' సాధనమున
చిట్టి నెట్టిది 'మిస్యూజు ' సేయ నిట్టి
'జాలమే' యవరోధమ్ము సాధకులకు.

No comments: