తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 3 January 2013

పూల పానుపు కాదది ముండ్ల బాట.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07-01-2012 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పూల పానుపు కాదది ముండ్ల బాట. 
తేటగీతి:
పెట్టి పుట్టినవారికి పేర్మి మీర
పుడమి బ్రతుకును నడుపగ పూల బాట
పాపకర్మల ఫలితము బడయు వార్కి
పూల పానుపు కాదది ముండ్ల బాట.

No comments: