తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 2 January 2013

నామంబుల లోన పంగ నామము మేలౌ.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06-01-2012 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - నామంబుల లోన పంగ నామము మేలౌ.
కందము:
క్షేమంబును గూరుచు హరి
నీమంబున పూజ జేయ నిశ్చల మతితో
నామ జపము జేయ నుదుట
నామంబుల లోన పంగ నామము మేలౌ.

No comments: