తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 25 January 2012

గొప్ప వారి కుండు గొంచె బుద్ధి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20-05-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


        సమస్య - గొప్ప వారి కుండు గొంచె బుద్ధి


ఆటవెలది:

కొంత మంది జూడ వింతగా నుందురు
ఒరుల మాట వినరు ఓర్పు తోడ
అందు రెపుడు మేము 'అందరి కన్నను
గొప్ప' - వారి కుండు గొంచె బుద్ధి.

No comments: