తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 17 January 2012

విద్య యొసగునే వినయంబు వెఱ్ఱిగాక

కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15-05-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

  
సమస్య - విద్య యొసగునే వినయంబు వెఱ్ఱిగాక

తేటగీతి:

బుద్ధి,సుద్దులు నేర్పెడు విద్దె వదలి
శాస్త్ర విజ్ఞాన, గణితము చాలు ననుచు,
బట్టి బట్టుచు 'నాబ్జెక్టు' బాట నడువ;
విద్య యొసగునే వినయంబు వెఱ్ఱిగాక!

No comments: