తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 4 December 2011

తెనుగు "పాట" శాల - ఘంటసాల

                             తెనుగు "పాట" శాల - ఘంటసాల
 
సీ:   జానపదమొకండు - జనులు మెచ్చగపాడు
                  పద్యంబు నొక్కడు - పాడగలుగు
      లలితగీతమొకడు - లయబద్ధముగబాడు
                  శ్లోకంబుకొక్కడు - శోభదెచ్చు
      శాస్త్రీయమొక్కడు - శ్రావ్యంబుగాపాడు
                 కీర్తనల యొకండు - కీర్తిబొందు
      భక్తి గీతమొకడు - రక్తిగా పాడును
                పాశ్చాత్యమొక్కడు - పలుక గలుగు
 
.వె:    ఎట్టిపాటగాని  యే శ్లోకములుగాని 
         పద్యమైన మరియు గద్యమైన
         నవరసంబులొలుకు నాయాసమేలేక
         ఘంటసాలవారి గళమునందు.

No comments: