తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 29 November 2011

అమెరికాలోన లభియించె నావకాయ.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31-08-2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                     సమస్య - అమెరికాలోన లభియించె నావకాయ. 

తే.గీ:  పూట కూళ్ళమ్మ' పెద్దమ్మ'  స్టేటు కేగె
          ముద్ద పప్పుయు, గోంగూర, మునగ చారు
          పెరుగు ఆవడ, వడియము, పెసర గారె
          అమెరికాలోన లభియించె నావకాయ. 

No comments: