తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 27 November 2011

పురుషుఁడు ప్రసవించెఁ బుణ్యతిథిని

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24-08-2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


             సమస్య - పురుషుఁడు ప్రసవించెఁ బుణ్యతిథిని

ఆ.వె:  శంఖచక్రధారి చక్కగా కనిపించి
          దేవకికి మరి వసుదేవు నకును
          పుత్రు నౌదు ననియె పుడమి బాధలు దీర్చ
          పురుషుఁడు ; ప్రసవించెఁ బుణ్యతిథిని. 

No comments: