తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 9 November 2011

రతము ముగియకుండ రమణి లేచె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 06 -2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                  సమస్య - రతము ముగియకుండ  రమణి లేచె.

ఆ.వె:  రాతిరి యెదురింటి రామాయణమ్మును
          చెప్పి పిన్ని గార్కి చెవులు గొరికె,
          రావె! యనగ భర్త, రమ్యమౌ పిన్ని భా
          రతము ముగియకుండ రమణి లేచె.  

No comments: