తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 8 November 2011

సారా త్రాగుమని చెప్పి సద్గురు వయ్యెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 06 -2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


        సమస్య - సారా త్రాగుమని చెప్పి సద్గురు వయ్యెన్.

' నివాస్'  అను వాని బాధలు తగ్గించి ఒక స్వాముల వారు అతనికి గురువుగా మారిన విధం ...

కం:  నారోగము తగ్గించగ
        మీరేదో మంత్ర మునిడి మేల్జేయమనన్
        తీరగు తీర్థమిది నివా
        సా ! రా ! త్రాగుమని చెప్పి సద్గురు వయ్యెన్ .

No comments: