తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 16 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - పిల్లలు గలిగిరి సుమతికి పెళ్ళికి ముందే ....

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03- 04 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                సమస్య :  పిల్లలు గలిగిరి సుమతికి పెళ్ళికి ముందే

కం :  చెల్లికి పెళ్ళగు నీనెల
        మెల్లగ తన నెలలు నిండె, మేనక డాక్టర్,
        పిల్లలు ట్విన్సని జెప్పెను,
        పిల్లలు గలిగిరి సుమతికి పెళ్ళికి ముందే!  

No comments: