తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 25 May 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - నను నుతియించెడి జనులకు నవనిధులు ....

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 -02 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

           సమస్య: నను నుతియించెడి జనులకు నవనిధులబ్బున్


కం:  తనువున వసనము లేకనె
        తనసతినే అన్నమడుగు తాపసి,భిక్షున్,
        మనసిజు వైరిని,యెపుడై
        నను, నుతియించెడి జనులకు నవనిధులబ్బున్.

No comments: