తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 20 March 2011

ముందు మాట

వీక్షక మిత్రులకు నమస్కారములు.నేను పండితుడను గాను.మాతృ భాషాభిమానిగా,పద్య రచనయందాసక్తి ఉన్న వానిగా నేను పూరించిన కొన్ని సమస్యాపూరణములను పరిచయము  జేసెదను.ఔత్సాహికులు తమ అభిప్రాయములను పంచుకోవలసినదిగా కోరుచున్నాను.పండితులు సహృదయంతో లోటు పాట్లను,సవరణలను తెలిపి మార్గ దర్శన జేయ ప్రార్ధన.        

No comments: