తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 20 March 2011

సు స్వాగతం

బ్లాగు వీక్షకులకు సమస్యల' తో 'రణానికి ('పూ' రణానికి) సుస్వాగతం