తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 15 September 2020

తేరాదాదా హమారదేతా గంగన్

 గతంలో "పద్యకవన వనం"గ్రూపు లో

సమస్య - రాము దూపాటి *
* తేరాదాదా హమారదేతా గంగన్! *
**********************************
* పూరణ - గోలి శాస్త్రి *
***********************
కందము:
లారే! ప్యాసా హూఁ మై
తేరాదాదా హమారదేతా గంగన్?
పోరా! జల్దీ థంసప్
తేరాదా, దాహ మారదే తాగంగన్!
**********************************

No comments: