తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 25 March 2020

'శార్వరి'యన్న 'రాత్రి'యే.

అందరికీ శార్వరి నామ నూతన తెలుగువత్సర శుభాకాంక్షలు. 

ఉత్పలమాల:  
శార్వరినామ వత్సరమ సంతసమెక్కడ నీవు రాగ నీ
యుర్విని గ్రమ్మె జీకటులయోమయమాయెను, మానవాళి తా
సర్వమునా "కరోన"బడి  "చైను"ల ద్రెంపగ నిండ్ల లోపలన్ 
పర్వము లేక యుండిరిగ బాధగ, 'శార్వరి'యన్న 'రాత్రి'యే.       
    

No comments: