తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 11 February 2020

సినిమాకు "వంద"నం - 93

సినిమాకు "వంద"నం - 93

ఆటవెలది: 
పాట తెలుగె గాని "పాడు" వాడే దాన్ని 
కేక కూతలనెడు "ప్యాకు" లోన 
సాగదీసి విరిచి లాగుచు సినిమలో  
పీకి పాకననిడి  పేరుబొందు. 

No comments: