తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 8 October 2019

విజయమ్ముల నీయుమ విశ్వరూపిణీ!

అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. 

శ్రీ మాత్రే నమః 

ఉత్పలమాల: 
కమ్మని జ్ఞానవంతులుగ గమ్మని దీవెనలందజేసి మో   
దమ్మును బంచి మా బ్రతుకు దమ్మున నీడ్చెడు శక్తినిచ్చి దా
నమ్ముల జేయు బుద్ధి వదనమ్ముల తేజము బెంపుజేసి న్యా
యమ్ముల వర్తనమ్ము విజయమ్ముల నీయుమ విశ్వరూపిణీ!  

No comments: