తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 17 August 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 64

సినిమాకు "వంద"నం - 64


ఆటవెలది: 
సుత్తిజంట పంచె సుతిమెత్త హాస్యమ్ము 
వీరభద్రరావు, వేలు గలసి 
సరిగ క్రొత్తదనము జంధ్యాల యందించె 
అతని బాణి నిలచు ననవరతము.


No comments: