తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 12 May 2019

జడ "కందాలు" - 108

జడకందాలు నేర్చి(ర్పి)న వారికి శుభమగుగాక.

జడ కందములను జదువగ
జడుల మనంబుల గురియును సరసపు జల్లుల్
జడకందములను బెంచగ
జడలను బోషించుచుంద్రు జవారాళ్ళికపై.

---గోలి.🙂 🙏🙏🙏🙂

ఇతి "జడ" అష్టోత్తరశత కందపద్య సమా"హారం" సంపూర్ణం.

No comments: