తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 25 December 2018

'ఏ - సు - క్రీ - స్తు'- తో శ్రీకృష్ణ స్తుతి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 12 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


న్యస్తాక్షరి - 'ఏ - సు - క్రీ - స్తు'- తో శ్రీకృష్ణ స్తుతి


ఆటవెలది: 
ఏన్ గు రక్షజేయ నేగినవానిని
సుజన మునుల బ్రోచు చుండువాని
క్రీడి మనసు లోన వేడుచుండెడువాని
స్తుతులజేతు భక్తితోడ నేను.

No comments: