తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 1 December 2018

శ్రీ రాముడు శివుని జంపె సీతకు సుతుడై

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 04 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - శ్రీ రాముడు శివుని జంపె సీతకు సుతుడై


కందము: 
ఆరవికుల తిలకుడెవడు? 
ఆరాధించు నెవని? హత మార్చెననంగా? 
తీరుగ కుశుడెటు వెలిగెను? 
శ్రీరాముఁడు-శివుని-జంపె- సీతకు సుతుఁడై.

No comments: