తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 8 November 2018

భరతుఁడు రామున కొసంగెఁ బాదుక లెలమిన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 8-11-2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - భరతుఁడు రామున కొసంగెఁ బాదుక లెలమిన్.


కందము: 
సరి మీరు వచ్చువరకును 
నిరతము సింహాసనమ్ము నివియేయుంతున్
సరెయనుమని తా మ్రొక్కగ 
భరతుఁడు రామున కొసంగెఁ బాదుక లెలమిన్.

No comments: