తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 6 November 2018

నరక హంత కుండు గరళ గళుఁడు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 6-11-2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - నరక హంత కుండు గరళ గళుఁడు.


ఆటవెలది: 
భేదమేమివలదు ప్రియముగా నిద్దర
గొలువుడయ్య మీదు కోర్కెదీర 
మిత్రులిరువురెపుడు, మెచ్చగాలోకాలు
నరక హంత కుండు, గరళ గళుఁడు

No comments: